UZŅEMŠANA 2021./2022. AKADĒMISKAJĀ GADĀ

Ventspils studiju un zinātnes centrs piedāvā apgūt dažādas studiju programmas:

  • pilna laika studiju programmas, par valsts budžeta līdzekļiem un par maksu,
  • nepilna laika studiju programmas, par maksu.

Profesionālās bakalaura studijas:

Studiju programma – VIEDĀ ELEKTROENERĢĒTIKA

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – Profesionālais bakalaura grāds enerģētikā un elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija. 

Iegūsi – studiju laikā studenti iegūst bakalaura grāda ieguvei nepieciešamās pamtzināšanas, kuras ir orientētas uz Latvijas un ārējā darba tirgus prasību nodrošināšanu ar speciālistiem elektroenerģētisko sistēmu un tīklu, kā arī energosaimniecības jomā. Tā spēj identificēt enerģētikas nozares vajadzības un piedāvā pielietot viedās tehnoloģijas taupīgai un efektīvai elektroenerģijas izmantošanai, integrējot apmācības procesā iegūtās zināšanas mūsdienu elektroenerģētisko sistēmu jomā tādā veidā, lai studējošais, pēc grāda iegūšanas, spētu uzsākt gan praktisku darbību nozarē, gan arī turpināt studijas augstākā līmenī akadēmiskajā vai profesionālajā (ar vadoša elektroinženiera kvalifikācijas iegūšanas iespēju) maģistrantūrā.

Karjera – iegūtās zināšanas un prasmes un kompetences ļauj programmas absolventiem sākt darbu elektroenerģētikas un energobūvniecības jomu uzņēmumos, sagatavojot augsta līmeņa speciālistus viedo energosistēmu (tajā skaitā elektroapgādes, elektrisko tīklu un sistēmu vadības vai elektrisko mašīnu un aparātu) specializācijā.

Programmas īstenošanas forma – pilna laika studijas, nodarbības notiek darba dienu vakaros un sestdienās.

Studiju ilgums – 4 gadi Ventspilī.

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem, sekmīgie studenti saņem stipendiju.

Vairāk par studiju programmu studiju programmu reģistrā

———————————————————————————–

Studiju programma – ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija.

Iegūsi – studiju laikā studenti iegūst bakalaura grāda ieguvei nepieciešamās pamtzināšanas elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajos un praktiskajos principos, elektroiekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu praktiskajā izveidē. Programma ir elektrotehniska virziena, bet ar padziļinātu informācijas tehnoloģiju apguvi pielietojumam elektrotehnoloģisko iekārtu datorizētajā automatizācijā. Studiju laikā tiek veikta vismaz 4 mēnešu ilga prakse, kā arī veikti studiju projekti 3 svarīgos programmas priekšmetos, apgūstot praktiskās projektēšanas iemaņas. Studiju laikā iegūto zināšanu apjoms un iegūtās iemaņas un prasmes atbilst LR standarta “Elektroinženieris” prasībām. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu, kā rezultātā studentam tiek piešķirts gan bakalaura grāds, gan elektroinženiera kvalifikācija atbilstoši standartam ar 5. kvalifikācijas līmeni. Pēc studiju programmas pabeigšanas absolventi var turpināt studijas profesionālajā maģistrantūrā.

Karjera – varēsi strādāt par elektroinženieri uzņēmumos, veicot atbilstošus pienākumus elektrisko tehnoloģiju projektēšanā, automatizācijā un to sistēmu praktiskajā izveidē, izmantojot mikroprocesoru tehniku.

Programmas īstenošanas forma – pilna laika studijas, nodarbības notiek darba dienu vakaros un sestdienās.

Studiju ilgums – 4 gadi Ventspilī.

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem, sekmīgie studenti saņem stipendiju.

Vairāk par studiju programmu studiju programmu reģistrā

———————————————————————————–

Studiju programma – ADAPTRONIKA

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija.

Iegūsi – studiju laikā studenti iegūst bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, elektrotehniskās izglītības pamatus un nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai. Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu, kā rezultātā studentam tiek piešķirts gan bakalaura grāds, gan elektroinženiera kvalifikācija atbilstoši standartam ar 5. kvalifikācijas līmeni. Pēc studiju programmas pabeigšanas absolventi var turpināt studijas profesionālajā maģistrantūrā.

Karjera – varēsi strādāt par elektroinženieri ikvienā uzņēmumā, veicot atbilstošus pienākumus elektrisko tehnoloģiju projektēšanā, ekspluatācijā un apkopē.

Programmas īstenošanas forma – pilna laika studijas, nodarbības notiek darba dienu vakaros un sestdienās.

Studiju ilgums – 4,5 gadi Ventspilī.

Studijas par valsts budžeta līdzekļiem, sekmīgie studenti saņem stipendiju.

Vairāk par studiju programmu studiju programmu reģistrā

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība:

Studiju programma – UZŅĒMĒJDARBĪBA UN VADĪŠANA
personāla speciālista kvalifikācija

Iegūstamais grāds un kvalifikācija – Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība – personāla speciālista kvalifikācija.

Iegūsi – profesionālās kompetences uzņēmējdarbībā, padziļināti specializējoties vienā no trijām studenta izvēlētajām kvalifikācijām – tirgzinību un tirdzniecības speciālists, personāla speciālists vai grāmatvedis –, un attīstīta studējošajos profesionālo ētiku un sociālo atbildību, kā arī veido pamatu turpmākām studijām augstākā līmeņa kompetenču iegūšanai.

Absolvents spēj:
– pielietot iegūtās zināšanas darbā, īstenojot personāla vadības funkcijas uzņēmumā;
– sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
– apkopot un analizēt datus, sagatavot pārskatus par uzņēmuma personāla skaitu, sastāvu un mainību;
– izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma personāla vadīšanas procesa pilnveidošanai;
– rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

Karjera – absolventi strādā par komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālistu privātā vai sabiedriskā sektora uzņēmumos, kā arī veido savu uzņēmējdarbību.

Programmas īstenošanas forma – neklātienes studijas, nodarbības notiek darba dienas vakaros.

Studiju ilgums – 2,5 gadi Ventspilī.

Maksas studiju programma – studiju maksa gadā 1100 EUR, studiju apmaksu var veikt 2 maksājumos (550 un 550 EUR) vai 8 maksājumos:
220 EUR līdz 25. augustam;
110 EUR līdz 15. oktobrim;
110 EUR līdz 15. novembrim;
110 EUR līdz 15. decembrim;
220 EUR līdz 15. februārim;
110 EUR līdz 15. martam;
110 EUR līdz 15. aprīlim;
110 EUR līdz 15. maijam.

Vairāk par studiju programmu studiju programmu reģistrā