PAR MUMS

Lai sekmētu Latvijas reģionu attīstību, sadarbību ar reģionālajiem uzņēmumiem, mazinātu darbaspēka aizplūšanu (uz ārvalstīm, Rīgu un Rīgas reģionu) un piesaistītu papildu finansējumu augstākās izglītības nodrošināšanai reģionos, zinātnes, pētniecības un inovāciju veicināšanai – RTU pilnveido un attīsta filiāles, pārveidojot tās par reģionāliem izglītības un zinātnes centriem.

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra mērķis ir nodrošināt RTU izglītības, zinātniskās un lietišķās pētniecības un valorizācijas aktivitāšu pieejamību Kurzemes reģionā.

RTU Ventspils studiju un zinātnes centra uzdevumi:

  • nodrošināt RTU augstākās izglītības programmu pieejamību pilna vai nepilna laika studijās, kā arī tālmācības studijās;
  • nodrošināt mūžizglītības, kvalifikācijas maiņas un kvalifikācijas celšanas kursu pieejamību;
  • nodrošināt interešu izglītības pieejamību un veicināt interesi par inženiertehnisko izglītību;
  • sadarboties ar reģiona vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, citām Latvijas augstskolām un darba devējiem;
  • rūpēties par pedagoģiskā, zinātniskā un tehniskā personāla zināšanu un prasmju pilnveidi, kā arī nodrošināt paaudžu pēctecīgu maiņu;
  • veicināt studējošo piesaisti reģionā RTU studiju programmās un klausītāju piesaisti mūžizglītības un kvalifikācijas celšanas kursos;
  • veicināt un īstenot zinātnisko un lietišķo pētniecību;
  • sniegt atbalstu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā, veicināt valorizāciju un veidot sadarbību ar reģiona uzņēmumiem, sekmējot zināšanu pārnesi, jaunradi un inovācijas;
  • veicināt informācijas par studiju, pētniecības un citiem RTU pakalpojumiem izplatīšanu reģionā;
  • piedalīties reģiona stratēģiskās attīstības plānošanas un ieviešanas pasākumos;
  • pārstāvēt RTU intereses reģiona pašvaldībās un citās organizācijās.